Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY upravující poskytované služby provozovatele portálu Cert-mikulas-andel.cz

1.                   SLOVNÍK POJMŮ

 

DODAVATEL SLUŽEB
je spolek CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., IČ: 07975562, sídlo Mírová 311, 471 27 Stráž pod Ralskem, ID datové schránky: 3e722et
Email: info@cert-mikulas-andel.cz  | Tel.: +420 777 640 202 (dále jen jako „Zprostředkovatel“)

PROVOZOVATEL  WEBOVÉHO PORTÁLU A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ
je společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zapsána u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, oprávnění udělil Magistrát města Teplice dle §71 odst. 2. živnostenského zákona.
Doručovací adresa: SPORTKURZ s.r.o., Tázlerova 747, 511 01 Turnov
Email: ou@cert-mikulas-andel.cz  (dále jen jako „Zpracovatel“)

ZÁJEMCE
Fyzická osoba (rodina), podnikatel nebo právnická osoba (firma, státní instituce atp…), jež má zájem o zprostředkování umělců či dodání Vystoupení.

UMĚLEC

Smluvní spolupracovník Zprostředkovatele, který má zájem za úplatu vystupovat jako umělec na zakázce objednatele. Jde převážně o herce, moderátory, pedagogy či studenty se zkušenostmi. Umělec může navštívit zákazníka v místě bydliště, parku, sídle firmy, na provozovně či na jiném domluveném místě. Umělec za uměleckou činnost dostává buď od Zprostředkovatele honorář.

 

SKUPINA

Za skupinu se považují dva a více Umělci. Mikulášská skupina se může skládat z jednoho Mikuláše, jednoho či několika čertů či andělů. Na zakázkách pro rodiny nižších cenových tarifů (ECONOMY a IDEAL) smí Mikuláše hrát žena.

 

DATABÁZE UMĚLCŮ A KOSTÝMŮ

Veřejně dostupná sekce umístěná na internetu na url < https://nadilky.cz/databaze-umelcu-a-kostymu/ >, kde mohou zájemci o mikulášské vystoupení vyhledávat a/nebo vybírat konkrétní Umělce či skupiny. Vybírat lze podle lokality působení, dostupnosti v daný termín, kvality kostýmů, zkušeností.

 

PREZENTACE

Webová stránka, která je věnována buď jednotlivému Umělci, nebo konkrétní Skupině umělců. Prezentace je dostupná v sekci „DATABÁZE UMĚLCŮ A KOSTÝMŮ“. Prezentace zveřejňuje foto Umělců v kostýmech, jejich lokalitu působení, schopnosti i zkušenosti.

 

STANDARD KVALITY

Znamená soubor jednání, fyzický pohybový či verbální projev Umělce na Vystoupení u Zákazníka i mimo něj, jež je v souladu s Etickým kodexem a obchodními podmínkami Zprostředkovatele, zveřejněnými na Portále. Etický kodex je stvrzován každým Umělcem.

 

ZÁKAZNÍK 

Za zákazníka se považuje jak objednatel služeb, tak osoba, v jejíž prospěch byly služby objednány. Za závazně objednané služby jsou považovány jen služby předem uhrazené. Výjimku mohou dostat jen státní instituce, školy, ústavy atp.

 

VYSTOUPENÍ

Událost, na které mají Umělci, dle přání Zákazníka vystupovat. Vystoupení může mít charakter od soukromé rodinné návštěvy po ozvučenou besídku konanou na náměstí či v kulturním domě (dále jen „Vystoupení“).

 

KOORDINÁTOR

Osoba stanovená Zákazníkem, která je v den konání Vystoupení na příjmu, připravena umělce navigovat/doprovodit k místu vystoupení. Koordinátor Umělcům otevře, předá aktuální vytištěný jmenný seznam účastníků, seznam dobrých a špatných skutků, balíčky atp. Koordinátor může být osoba odlišná od objednatele.


SEZNAM DOBRÝCH A ŠPATNÝCH SKUTKŮ

Jmenný seznam dětí (postačí křestní jména), doplněný o informace k chování každého dítka. Umělci buď chválí, nebo vybízejí k vyvinutí úsilí opustit nežádoucí chování. Děti motivujeme k poslušnosti, cílevědomosti, vytrvalosti, soustředěnosti pro dosažení lepších výsledků nejen ve škole. O nedostatcích s dětmi diskutujeme, nikdy neděsíme ani nevyhrožujeme…


CENA

Zprostředkovatel preferuje zákaznické platby na bankovní účet, veškeré příjmy přiznává a daní. Cenu zakázky ovlivňuje termín a místo konání, délka a charakter Vystoupení, profesní zkušenosti Umělců a kvalita kostýmů. Ceny jsou na Portále a v ceníku uváděny bez 21% DPH.


DÍLČÍ SMLOUVA

Je smlouva mezi jednotlivým Umělcem a Zprostředkovatelem, vymezuje podmínky spolupráce v souvislosti s osobní účastí Umělce na dané zakázce. Zprostředkovatel uzavírá na každou klientskou zakázku se všemi Umělci extra smlouvu.


OBJEDNÁVKA

Poptávka služeb, kterou Zprostředkovatel zájemci potvrdí.  Za platnou objednávku se považuje pouze taková Objednávka, která byla ze strany Zájemce předem v plné výši uhrazena a na straně Zprostředkovatele akceptována a jednoznačně potvrzena. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo Objednávku Zájemci potvrdit prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (email, SMS). Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zpracovávat poptávky/objednávky postupně od dříve přijatých a přednostně reagovat a zabývat se objednávkami, které již byly Zákazníkem uhrazeny. Využije-li Zájemce online rezervační systém, považuje objednávku za potvrzenou až poté, kdy obdrží od Umělců telefonickou, či písemnou akceptaci takové objednávky. Zprostředkovatel zahájí vyhledávání a najímání Umělců až poté, co obdržel od zákazníka platbu za Vystoupení. 

 

ZAKÁZKA

Objednávka služeb nebo Událost/Vystoupení, na kterém pro Zákazníka vystupují Umělci.

 

PORTÁL

Webový portál < www.cert-mikulas-andel.cz >, kde je prezentována nabídka služeb Zprostředkovatele a jeho smluvních dodavatelů.

 

SLUŽBY

Nabídka poskytovaných služeb Zprostředkovatele. Zájemce si může vybrat buď z předem definovaných služeb a balíčků, nebo může kontaktovat Zprostředkovatele a požádat o službu „na míru“ svým potřebám.


ORGANIZÁTOR

Zaměstnanec nebo smluvní spolupracovník Zprostředkovatele, který komunikuje se Zájemci a funguje jako prostředník mezi Zájemcem a Umělci. Specialista pro přerozdělování Zakázek Umělcům.


SUBJEKT ÚDAJŮ

Osoba, ke které se vztahují poskytnuté osobní údaje (dále jen „Subjekt údajů“)

 

VOP

Myšleno tyto smluvní podmínky.

 

SMLUVNÍ STRANY 

Znamenají Zákazník a Zprostředkovatel.2.                   SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY


2.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze smlouvy o  vystoupení (dále jen „SoV“), případně jiné smlouvy, uzavřené mezi Zákazníkem a  Zprostředkovatelem.

2.2.  Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoV, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje. Aktuální VOP jsou zveřejněné na webových stránkách Zprostředkovatele (dále jen „Portál“).

2.3.  Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem tvoří ústní či písemná objednávka (dále jen „Objednávka“), ve které se Smluvní strany dohodly na charakteru Vystoupení a/nebo uzavřely SoV, přičemž jak Objednávka, tak SoV podléhá těmto VOP (dále jen „Smluvní rámec“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž uzavřená SoV má vždy přednost před ústní či písemnou Objednávkou.

2.4.  Zprostředkovatel se na základě SoV zavazuje Zákazníkovi obstarat Vystoupení prostřednictvím smluvních spolupracovníků/dodavatelů (Umělců) a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.

2.5.  Zákazník se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli celou cenu Vystoupení, včetně náhrad cestovného, všech dalších objednaných doplňkových služeb či příplatků a to řádně a včas, vždy v souladu s předchozí domluvou, SoV a těmito VOP, zároveň dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

2.6.  Zprostředkovatel je oprávněn na Portále zveřejňovat nabídku služeb spolupracujících Umělců a obchodních partnerů.

2.7.  Zprostředkovatel poskytuje služby Zákazníkovi, zprostředkovává Zákazníkovi Umělce či jejich službu.

2.8.  Zprostředkovatele si vyhrazuje právo být mezičlánkem mezi Objednatelem a koncovým dodavatelem či Umělci. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nepůsobit pro Objednatele jako koncový dodavatel služeb, tím nebýt odpovědný za pozdní příchod, vady Vystoupení, újmy na majetku či zdraví, které svým jednáním zapříčinil Umělec/dodavatel.Objednatel je povinný předat Zprostředkovateli nejpozději 36 hodin před zahájením Vystoupení telefonní kontakt na Koordinátora. Koordinátor je povinný být dostupný, na signálu, být připraven přijmout hovor Umělců, každých 15 minut kontrolovat příchozí zprávy a na takové odpovídat. Je-li to jen trochu možné, zajistí Zákazník/Koordinátor Umělcům bezplatné parkování minimálně pro jeden osobní vůz co nejblíže místu Vystoupení.

2.9.  Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu (dále jen „Zpracovatel“).


3.        OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  SoV může být uzavřena ústně nebo písemně, přičemž za písemné jsou považovány i elektronické prostředky.

3.2.  Využije-li Zájemce objednávkový formulář na Portále, je tento úkon považován za nezávaznou poptávku služeb. Smlouva mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem vzniká až okamžikem, kdy Zprostředkovatel Zájemci rezervaci/Objednávku jednoznačně potvrdí. 

3.3.  Smlouva mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem vzniká, jakmile Zprostředkovatel Zákazníkovi Zakázku o konkrétním charakteru Vystoupení potvrdí (akceptuje). Objedná-li Zájemce Vystoupení e-mailem, smlouva mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem vzniká okamžikem, kdy Zprostředkovatel Objednávku jednoznačně potvrdí.

3.4.  Návrh na SoV podepsaný Zákazníkem může být Zprostředkovatelem doručen poštou, osobně dále prostřednictvím různých kanálů elektronické komunikace, jako např. zpráva přes sociální sítě, emailem, SMS. Totéž platí obdobně i pro doručení akceptace Zakázky/SoV k Zákazníkovi.

3.5.  Zákazník společně s  návrhem SoV nebo bezprostředně po jejím uzavření, bez vyzvání, doloží Zprostředkovateli zaplacení zálohy nebo celé ceny Vystoupení. Zaplacení zálohy nebo plné ceny Vystoupení je podmínkou účinnosti SoV a následného dodání služeb ze strany Zprostředkovatele.

3.6.  Odesláním poptávky nebo uzavřením SoV Zákazník stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  dokumenty tvořícími Smluvní rámec, s kterými v plném rozsahu souhlasí a  prohlašuje, že s  nimi podrobně seznámil i všechny další osoby, v jejichž prospěch se SoV sjednává, zejména osoby, které se budou účastnit Vystoupení a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.

3.7.  Uzavírá-li Zákazník SoV za, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Zprostředkovateli a jejich následném zpracováním za účelem uzavření SoV a účasti na příslušném Vystoupení.

3.8.  Uzavírá-li Zákazník SoV ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a  dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Vystoupení.

3.9.  Uzavírá-li Zákazník SoV i za, či ve prospěch třetích osob, odpovídá Zprostředkovateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny za Vystoupení a předání informací nezbytných pro realizaci Vystoupení (adresa konání Vystoupení, kontaktní telefon na koordinátora atp.).

3.10.  Obdrží-li Zprostředkovatel poptávku či návrh SoV v termínu, ve kterém nelze službu dodat, je Zprostředkovatel oprávněn Zájemci nabídnout jiný termín nebo jiné související, ale odlišné služby. Zájemce má právo nabízené služby v jiném než poptávaném termínu či jiného charakteru odmítnout, učiní-li tak, navrátí Zprostředkovatel Zájemci ve lhůtě 30 dní finanční plnění.


4.        OBJEDNÁVKY A REZERVACE TERMÍNU

4.1.  Vzhledem k sezónnímu charakteru služeb je třeba:

4.1.1. objednávat služby s několikaměsíčním předstihem,

4.1.2. brát v patrnost, že den 5. prosince od 14h bývá již 1. září všemi skupinami plně obsazen.

4.2.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nereagovat na podněty Zájemců z důvodu zaneprázdněnosti vystupováním v období od 3.12 do 6.12. Má-li Zájemce v tomto období zájem o služby Zprostředkovatele, musí si sám na Portále zjistit cenu Vystoupení, zároveň zaslat Zprostředkovateli peníze na účet a dodat pokyny k místu konání Vystoupení. Důvodem je časová vytíženost Organizátorů během špičky.

4.3.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nepřijmout Zakázky, které jsou objednávány méně, jak měsíc před požadovaným termínem Vystoupení.

4.4.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo potvrdit termín Vystoupení jen takovým Zájemcům, kteří provedli plnou úhradu ceny za Vystoupení předem.

4.5.  V případě, kdy má ve shodný termín o totožnou Skupinu či Umělce zájem více jak jeden Zájemce, získá ji ten Zájemce, který dříve uhradí cenu Vystoupení.

4.6.  Poptává-li Zájemce dostupnost Umělců v daném termínu, je mu doporučeno, aby svůj zájem co nejdříve stvrdil uhrazením ceny za Vystoupení. Neučiní-li tak, postupuje riziko, že Zprostředkovatel Umělce zašle v poptávaný termín k jinému zákazníkovi.

4.7.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo rezervovat daný termín vystoupení nebo Umělce pro Zájemce nejdéle 24 hodin. Nedoloží-li Zájemce uhrazení Vystoupení v této lhůtě, uvolní Zprostředkovatel termín a/nebo Umělce pro jiné Zájemce.

4.8.  Služby lze poskytnout pouze v čase, ve kterém jsou daní Umělci ochotni pracovat a v lokalitách, do kterých jsou ochotni se dopravit.

 

5.        POTVRZENÍ O REZERVACI TERMÍNU VYSTOUPENÍ

5.1.  Zprostředkovatel může Zákazníkovi při uzavření SoV či bezprostředně poté vydat potvrzení o rezervaci termínu (dále jen „Potvrzení termínu“). Potvrzení termínu obsahuje zejména datum a čas zahájení, počet Umělců, charakter Vystoupení, maximální počet účastníků (převážně dětí). Potvrzení termínu může být Zákazníkovi sděleno prostřednictvím e-mailu či SMS.

5.2.  Potvrzení termínu obdrží Zákazník až po zaplacení plné ceny Vystoupení. Výjimku mohou dostat jen státní instituce, ty mohou platit po realizaci Vystoupení.


6.       VÝŠE ODMĚNY ZA VYSTOUPENÍ A PLATBY

6.1.  Základní cena za Vystoupení a cena příplatků je uvedena v ceníku služeb na Portále.

6.2.  Ceny uvedené na Portále jsou Zprostředkovatelem předložené jako doporučené. Zájemce smí Zprostředkovateli za poptávané Vystoupení navrhnout cenu odlišnou od cen ceníkových. Zprostředkovatel má právo návrh Zájemce odmítnout.

6.3.  Atypická Vystoupení nebo zakázky „šité na míru“ zákazníkovi se naceňují individuálně.

6.4.  V  případě uzavření SoV ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením Vystoupení je Zájemce povinen uhradit plnou cenu Vystoupení v den uzavření SoV.

6.5.  Cena za Vystoupení, která je uvedena v propagačních materiálech nebo ceníku služeb na Portále je považována za cenu základní, neobsahující příplatky ani individuální dopravu Umělců v případě, kdy místo Vystoupení není v docházkové vzdálenosti do 10 minut od hromadné městské dopravy krajského či okresního města nebo v případech, kdy do míst v tu dobu nevedou spoje. Základní cena platí v případě, kdy Zájemce zvolil Umělce místní, nikoliv „přespolní“. Žádá-li Zájemce Umělce, kteří nebydlí poblíž místa konání Vystoupení, je povinen Umělcům uhradit čas strávený cestováním na místo konání Vystoupení včetně náhrady jízdného nebo PHM a amortizaci dopravního prostředku.

6.6.  Nabídne-li Zájemce za Vystoupení nízkou odměnu, může se stát, že Umělci nebudou mít zájem Vystoupení realizovat.

6.7.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nepřijmout takovou Zakázku, která není Zájemcem dostatečně finančně ohodnocena nebo v případě, kdy neeviduje v požadovaném termínu či lokalitě dostupné Umělce.

6.8.  Objednává-li Zájemce služby méně jak 30 dní předem, může Zprostředkovatel účtovat příplatek za pozdní objednání ve výši 50% z ceníkových cen. Objednává-li Zájemce služby méně jak 14 dní předem, může Zprostředkovatel účtovat příplatek za pozdní objednání ve výši 100% z ceníkových cen. Objednává-li zájemce služby méně jak 2 dny předem, může Zprostředkovatel účtovat příplatek za pozdní objednání ve výši od 200% z ceníkových cen.

6.9.  Základní cena Vystoupení nezahrnuje takové služby, které nejsou vysloveně uvedeny v popisu služby. Do konečné ceny Vystoupení se musí zahrnout všechny doplňkové služby a příplatky, jež Zájemce objednal.

6.10.  Ceny v ceníku či na Portále jsou uvedeny bez 21% sazby DPH a nezahrnují pozornosti pro účastníky Vystoupení, jako např. sladkosti, balíčky, dárky.

6.11.  Zájemce o služby se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za služby co nejdříve, v souladu s Objednávkou či SoV.

6.12.  Umožňuje-li Zprostředkovatel úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny splatnosti, jež byly dohodnuty, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Zprostředkovatele. V případě, že Zákazník nedodrží domluvené a/nebo neuhradí zálohu či plnou cenu Vystoupení v domluveném termínu, má Zprostředkovatel právo odstoupit od SoV. Zákazník bude vyrozuměn emailem či SMS, přijaté finanční plnění či záloha bude ponížena o odstupné ve výši nákladů za již odpracovaný čas Organizátorů a jiné již vydané výlohy na straně Zprostředkovatele, případný přeplatek bude do 30 dní Zprostředkovatelem navrácen na bankovní účet Zákazníka. Smluvní strany ujednaly, že čas pracovníků Zprostředkovatele strávený administrativou a organizační agenda bude účtována sazbou 225 Kč/půlhodinu.

6.13.  Pro případ, kdy by objednatel požádal zprostředkovatele o zrušení objednávky, je objednatel povinen uhradit zprostředkovateli veškeré výlohy a náklady  již odpracovaný čas, který zprostředkovatel v souvislosti s objednávkou strávil. Zprostředkovatel bude účtovat objednateli 225 Kč za každou započatou půlhodinu strávenou organizací/administrativou. Zprostředkovatel je oprávněn strhnout z již uhrazené zálohy veškeré výše uvedené náklady. 

6.14.  Cenu Vystoupení může Zákazník uhradit bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti na doručovací adrese Zprostředkovatele.

6.15.  Neuhrazení ceny Vystoupení, zálohy či doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoV ze strany Zákazníka.

6.16.  Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Zprostředkovatele, resp. v den, kdy Zprostředkovatel finanční plnění obdrží.

6.17.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout dodat služby Zájemci bez uvedení důvodu nebo z důvodu, kdy Zájemce služby poptává méně jak 10 dní předem.

6.18.  Odmítne-li Zprostředkovatel dodat služby, navrátí Zájemci bez zbytečného odkladu finanční plnění, nejdéle do 30 dní od takového odmítnutí.

 

7.        NAJÍMÁNÍ UMĚLCŮ, ZMĚNY MÍSTA ČI TERMÍNU VYSTOUPENÍ

7.1.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo zahájit najímání Umělců a organizační práce až poté, kdy Zákazník závazně objednal služby a Zprostředkovatel přijal platbu v plné výši či smluvenou zálohu.

7.2.  Bude-li situace vyžadovat, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo pověřit realizací Zakázky i odlišného Umělce či Skupinu od takových, které Zákazník původně objednal, přičemž tuto skutečnost Zprostředkovatel Objednateli sdělí v den provedení takové změny. V takovém případě budou Umělci mít podobné zkušenosti jako umělci původní či dostatečné pro zdárnou realizaci Zakázky.

7.3.  Volba konkrétního Umělce či Skupiny ze strany Zájemce není nároková.

7.4.  Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nevyhovět takovému Zákazníkovi, který požádal o změnu místa, času konání nebo charakteru Vystoupení pro tyto důvody:

7.4.1. obsazenost Umělců,

7.4.2. Umělci by se nestihli včas přesunout na jiné zakázky,

7.4.3. Nevhodnost Umělce na daný typ Zakázky.

7.5.  Požádá-li Zákazník Zprostředkovatele o změnu místa konání nebo v čase konání Vystoupení převyšující 20 minut, naúčtuje Zprostředkovatel Zákazníkovi pokutu ve výši 100% z ceny Vystoupení, přičemž Umělci nejsou povinni na místo Vystoupení dorazit. Dohodne-li se Zprostředkovatel se Zákazníkem na změně charakteru Vystoupení nebo na tom, že služby budou dodány v jiném čase či na jiném místě, je Zákazník povinen Zprostředkovateli doplatit takovou částku navíc, na které se Smluvní strany dohodnou. Zákazník je povinen doplatek provést do 3 dnů od učinění takové domluvy. 

7.6.  Odmítne-li Zákazník účast jednoho či více Umělců na Vystoupení, bude Zákazníkovi naúčtován storno poplatek ve výši 100% podílu z účasti takového Umělce na Vystoupení jako celku, minimálně však 100% z ceníkových cen dle role Umělce.

7.7.  Nepodaří-li se Zprostředkovateli zajistit Umělce pro Zákazníka na Vystoupení, má právo odstoupit od Objednávky či SoV. V takovém případě Zprostředkovatel navrátí Zákazníkovi veškeré finanční plnění, jež od Zákazníka v souvislosti s danou Zakázkou obdržel. Zákazník nemá nárok na jakoukoliv další finanční kompenzaci jako např. náhrada vzniklých škod, marně vynaložené náklady na občerstvení či cestovní výlohy, ušlý zisk, ztráta dobrého jména, odškodnění za zklamání či jiné.


8.        ZMĚNA SMLOUVY

8.1.  Je-li Zprostředkovatel nucen z  objektivních důvodů (např. nevhodný zdravotní stav Umělce, porucha dopravního prostředku, dopravní omezení, vládní nařízení, pandemie, živelná pohroma, ozbrojený konflikt, extrémní počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v lokalitě Vystoupení nebo na přestupním místě) změnit před zahájením Vystoupení jeho charakter, termín či místo, navrhne Zprostředkovatel Zákazníkovi změnu SoV. Má-li být v důsledku výše uvedeného změněna i cena Zakázky, uvede Zprostředkovatel v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou charakteru Vystoupení či cenou SoV souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou, má právo od smlouvy odstoupit a to ve lhůtě 48 hodin od doručení oznámení o takové změně. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy, charakteru či ceny Vystoupení souhlasí.

8.2.  Zprostředkovatel/Umělci jsou oprávněni provádět operativní změny v programu Vystoupení, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby/prvky nebo jejich pořadí dodržet. Pro odstoupení od SoV nejsou důvodem nepodstatné změny programu Vystoupení. Pro vyloučení pochybností, změna pořadí jednotlivých prvků a částí programu Vystoupení se nepovažuje za změnu Vystoupení.

8.3.  Zprostředkovatel a Zákazník se dohodli, že:

8.3.1. jednotliví Umělci mohou být zaměněni za Umělce jiné,

8.3.2. jednotlivé kostýmy mohou být zaměněny za kostýmy jiné, a to včetně jejich částí a doplňků,

přičemž tyto změny se nepovažují za změnu smlouvy či SoV.

8.4.  Nesouhlasí-li Zákazník se změnou SoV, nabídne mu Zprostředkovatel buď v tomtéž termínu, podobnou náhradní službu či program Vystoupení a to v obdobné či blízké kvalitě, nebo nový termín Vystoupení, přičemž může jít o službu dodanou jinými Umělci.

8.5.  Dohodne-li se Zprostředkovatel se Zákazníkem na uzavření nové SoV, započítávají se platby provedené na základě původní SoV na platby nové SoV.

8.6.  Nevyužije-li Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně, zcela nebo zčásti objednané služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoV právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny služeb nebo na jakoukoli refundaci či kompenzaci.

8.7.  Požadavek Zákazníka na změnu v programu Vystoupení nebo počtu účastníků se nepovažuje za odstoupení od SoV, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zákazník je povinen uhradit Zprostředkovateli doplatek za vyšší jak původně objednaný počet účastníků Vystoupení, zároveň za vícepráce a čas související s organizací pracovníka Zprostředkovatele a změnou v programu či charakteru Vystoupení.

 

9.        VADY VYSTOUPENÍ A REKLAMACE

9.1.  Zjistí-li Zákazník/Koordinátor, že právě odebírané služby a/nebo právě probíhající Vystoupení nemá smluvenou kvalitu či rozsah a/nebo nejsou v souladu s Objednávkou či SoV, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vystupujícím Umělcům, tak, aby Umělci mohli okamžitě sjednat nápravu. V tomto případě Zákazník neprodleně osloví jednoho z Umělců, kterého diskrétně požádá, aby se vzdálil od účastníků Vystoupení a hlavního dění a vyzve Umělce k nápravě situace.

9.2.  Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný Umělec či zástupce Zprostředkovatele odmítne, je Zákazník povinný sepsat v den Vystoupení s Umělcem nebo zástupcem Zprostředkovatele záznam o zjištěné vadě Vystoupení obsahující alespoň: identifikaci Zákazníka a Vystoupení, popis vady Vystoupení, případný požadavek na její odstranění či kompenzaci. Zákazník si vyhotoví kopii Záznamu, originál ponechá zástupci Zprostředkovatele. Zprostředkovatel do 7 dnů od přijetí záznamu Zákazníkovi odpoví a navrhne řešení.

9.3.  Domnívá-li se Zákazník, že dodané služby/Vystoupení neměly smluvenou kvalitu či rozsah a/nebo nebyly v souladu s Objednávkou či SoV, zašle Zákazník Zprostředkovateli reklamaci (korespondenčně nebo emailem).

9.4.  Zprostředkovatel má 30 dnů na vyřízení reklamace.

9.5.  Uzná-li Zprostředkovatel pochybení na jeho straně, může být výsledkem reklamačního řízení buď poukaz na odebrání služeb v budoucnu, nebo sleva z ceny na již odebrané služby. Zprostředkovatel zašle návrh na vyrovnání na e-mail Zákazníka. Bude-li Zákazník souhlasit, Smluvní strany se dohodnou na kompenzaci či náhradě.

9.6.  Dojde-li k domluvě na slevě z ceny, zašle Zprostředkovatel Zákazníkovi do 30 dní rozdíl mezi poníženou cenou a již uhrazeným plněním.

9.7.  Zákazník je vždy povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. Vyžádá-li si Zprostředkovatel důkaz o vadě, je Zákazník povinný důkaz Zprostředkovateli poskytnout.

9.8.  Zprostředkovatel se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena na místě v průběhu Vystoupení.


10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1.  Každý účastník je odpovědný za veškeré takové škody, které během Vystoupení způsobí, nehledě na tom, komu je způsobil.

10.2.  Veškeré škody na majetku, životním prostředí či zdraví jdou k tíži účastníka Vystoupení, v případě, kdy o závažných skutečnostech buď zamlčel, nebo nevyvinul dostatečné úsilí k předejití či zmírnění škod.

10.3.  Zprostředkovatel, jejich zástupce či Umělec nejsou odpovědní za škody na majetku či zdraví či životního prostředí, nebyli-li jejich příčinou.

10.4.  Zákazník je povinen uhradit Umělci škodu na kostýmu v případě, kdy kostým poškodilo dítě či zvíře volně pohybující se v místě Vystoupení.

 

11. POSTOUPENÍ SMLOUVY

11.1.  Splňuje-li třetí osoba podmínky pro odebrání objednaných služeb nebo Vystoupení, může Zákazník Objednávku SoV postoupit třetí osobě, přičemž musí být dodrženo shodné místo i čas konání Vystoupení. Změna Zákazníka je vůči Zprostředkovateli účinná, doručí-li Zákazník požadavek na změnu do 10 dní před zahájením Vystoupení. Nový Zákazník musí dodat Zprostředkovateli prohlášení, že s původní Objednávkou či uzavřenou SoV souhlasí. Nový Zákazník včas dodá Zprostředkovateli informace o místu konání Vystoupení a SEZNAM DOBRÝCH A ŠPATNÝCH SKUTKŮ. 

11.2.  Zákazník a nový Zákazník jsou zavázáni společně a  nerozdílně k  zaplacení ceny Vystoupení, případně za uhrazení doplatku rozdílu původní ceny Vystoupení a nové ceny Vystoupení.


12. SOUHLASY

12.1.  Zákazník podpisem SoV uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů během Vystoupení a k použití těchto fotografií a videozáznamů pro prezentační a propagační účely Zprostředkovatele/dodavatele a  to jak v hmotné, tak elektronické podobě. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné na dobu neurčitou.

12.2.  Výše uvedená ustanovení článku 12.1. platí přiměřeně i  ve vztahu k  osobám, v  jejichž prospěch Zákazník SoV či SZP uzavřel. Podpisem SoV uděluje Objednatel a Zákazník souhlas ke zpracování osobních údajů a  k pořizování a  používání fotografií a videozáznamů, podle ustanovení článku 12.1. těchto podmínek, i za osoby, které se Vystoupení účastní, přičemž  prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

12.3.  Obdrží-li Zákazník na základě předchozího souhlasu avízo ohledně nejvyššího času objednat služby nebo jiné obchodní sdělení, má právo kdykoliv zrušit příjem takových sdělení zasláním žádosti s textem „Ruším příjem obchodních sdělení v souvislosti s Cert-mikulas-andel.cz“ na email: < info@cert-mikulas-andel.cz >.


13.    ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1.  Zprostředkovatel je subjektem mimosoudního řešení sporů.

13.2.  Smluvní strany se dohodly, že vyvinou maximální úsilí k tomu, aby případné spory vyřešily vzájemnou dohodou a smírnou cestou.

13.3.  V případě sporu vzniklého v souvislosti s SoV má Zákazník právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz

13.4.  Dodavatel služeb je subjektem mimosoudního řešení sporů. Nebude-li možné spory vyřešit vzájemnou dohodou či mimosoudně, budou případné spory řešeny soudem České republiky.

 

14.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1.   Objednatel má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od SoV ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření takové smlouvy a to jen v případě, že nebyl sjednán konkrétní termín Vystoupení či dodání služeb. Oznámení o odstoupení může Objednatel zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak na doručovací adresu Zprostředkovatele, uvedenou v záhlaví. Objednatel může použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

14.2.   Adresát: CK CESTOVATELSKY KLUB z.s., Tázlerova 747, 511 01 Turnov

14.3.   Tělo zprávy: Odstupuji od smlouvy Cert-mikulas-andel.cz

14.4.   Mé jméno:   ; E-mailová adresa:                 ; Mobilní tel.:             ; Termín vystoupení:   

14.5.  Smlouva je ukončena dnem, kdy Zprostředkovatel obdrží oznámení o odstoupení. Akt odstoupení ze strany Objednatele nezbavuje Objednatele povinnosti Zprostředkovateli uhradit náklady související s organizací a jiné výlohy. Odstoupit nelze v případě, kdy Zprostředkovatel již práci odvedl a službu dodal. Na vyřazení poskytnutých údajů Objednatele z databáze má Zprostředkovatel 30 denní lhůtu.


15. UMĚLECKÁ SEKCE

15.1.  Aby mohl Umělec vstoupit do Umělecké sekce, musí si na webovém portále www.nadilky.cz vytvořit účet. Vytvoření účtu znamená založení přístupových údajů, což jsou přihlašovací jméno a bezpečnostní heslo. Umělec si login a heslo volí. Přihlašovací údaje slouží výhradně k přihlášení do Umělecké sekce Portálu.

15.2.  Umělec si uvnitř Umělecké sekce vytvoří umělecký profil, zejména vložením svých fotek v kostýmu. Rovněž může založit skupinu, do které se přidají ostatní umělci. Může vložit skupinové fota a sdělit Zprostředkovateli a veřejnosti svou časovou dostupnost. V umělecké sekci lze editovat poskytnuté údaje.

 

16.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.  Zásady zacházení s osobními údaji řeší extra dokument, jež je zveřejněn na Portále.

16.2.  Smlouva, práva a povinnosti vyplývající ze SoV se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení SoV nebo těchto podmínek nemá vliv na platnost či účinnost vnitřních směrnic/regulí nebo jiných domluv Smluvních stran nebo ostatních ustanovení jako celku.

16.3.  Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k vyřešení případných nedorozumění nebo sporů dohodou. Spory, jež se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny soudy České republiky s tím, že místně příslušným orgánem je ten, v jehož blízkosti má Zprostředkovatel svou doručovací adresu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v soudním rozhodnutí ve lhůtách v něm uvedených.

16.4.  Tyto podmínky se přiměřeně použijí i pro ústní objednávky, které nebyly zdokumentovány písemně, nebo nelze komunikaci doložit jiným prostředkem elektronické komunikace. Písemná forma je zachována též použitím elektronických prostředků, není třeba zaručeného elektronického podpisu. Zpráva elektronické pošty se považuje za doručenou první den po jejím řádném odeslání.

16.5.  Zprostředkovatel, Zájemce či uživatel Portálu si ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) ujednali, že Zprostředkovatel má právo tyto VOP, Zásady ochrany osobních údajů a jiné směrnice kdykoliv změnit či upravit a to i bez předchozího souhlasu Zákazníka. Zprostředkovatel má právo změnit kterékoliv ustanovení těchto VOP a jiných směrnic. Takto změněné VOP platí pro SoV uzavřené po jejich zveřejnění.

16.6.  O případných změnách VOP a směrnic budou Zájemci informováni prostřednictvím zveřejnění na Portále. Znění nových VOP a směrnic je účinné ode dne jejich uveřejnění na Portále, není-li Zprostředkovatelem stanoveno jinak.

16.7.  Zprostředkovatel je povinen umístit aktuální VOP a směrnice na Portál, kde se s nimi může každý Zájemce o služby volně kdykoliv seznámit. Zprostředkovatel není povinen informovat Zájemce či zákazníka o změnách VOP či směrnic emailem či SMS. Zprostředkovatel je povinen informovat Zájemce či Zákazníka o změně své doručovací poštovní adresy nebo adresy elektronické pošty do 30 dní ode dne, kdy této změně došlo a to zveřejněním takových informací na Portále.

16.8.  Zprostředkovatel smí oznámit Zákazníkovi s neodebranou službou budoucí znění nových VOP zprávou odeslanou na adresu elektronické pošty, kterou na sebe Zákazník poskytl. V případě, že Zákazník nesouhlasí se změnou VOP nebo směrnic, může do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení zprávy o takové změně svůj souhlas s užitím osobních údajů či smlouvu vypovědět. V případě podání výpovědi, dle předchozího bodu, smlouva skončí uplynutím třech (3) kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi Pořadateli.

16.9.  Zájemce zasláním objednávky Zprostředkovateli či objednáním služeb automaticky odsouhlasuje tyto podmínky a stvrzuje, že dostal možnost se seznámit s podmínkami a pravidly pro poskytování služeb, zároveň jim rozumí, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

16.10.                      Tyto podmínky jsou účinné od 5.9.2023, automaticky nahrazují předchozí verzi podmínek a použijí se i pro účely poskytování služeb podnikatelům a právnickým osobám.

 CERT-MIKULAS-ANDEL.cz  ©2023 všechna práva vyhrazena